CH006 การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี

หลักสูตร : การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

2. ทราบถึงแนวทางการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพในแบบฟอร์มตามที่กฎหมายกำหนด

3. ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานกรณี พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้าง

4. สามารถทราบถึงความเชื่อมโยงกันในเรื่องสารเคมีอันตราย การตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย และการบันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ ISO / ผู้จัดการแผนก / ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม / พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

 

ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.   

 Course outline

08.30-09.00 น.                    ลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

09.00-10.00 น.                   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                             - แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ

                                             - การตรวจผลกระทบต่อสุขภาพ

                                             - การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการสัมผัส

                                             - การตรวจผลกระทบทางร่างกายอื่นๆ

 

10.00-10.15 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.15-12.00 น.                   การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

                                             - เบนซีน

                                             - เหล็ก

                                             - คาร์บอนมอนอกไซด์

                                             - อลูมิเนียม

                                             - ตะกั่ว

                                             - คีโตนและเมทิล เอททิล คีโตน

                                             - เมทานอล

 

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.                   กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย

                                            บันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

                                            การแจ้งผลการตรวจสุขภาพ

                                             แนวทางสำคัญของการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้าง

 

14.30-14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45-16.00 น.                  Work Shop การแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องการแก้ไข (จผส.1)

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

  • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน           
  • กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%
  • สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927  บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

**กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัดทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม **

 

สมัครอบรมคลิก