CH005 ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นุคลากรเฉพาะฯ

หลักสูตร : ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

Hazard chemical and Hazardous substance safety training course

การันตี ... ด้วยผลการสอบ ติวเข้มกับ AIM Consultant

สอบผ่านแน่นอน !! ด้วยแนวข้อสอบ 800 ข้อ

แจกฟรีแนวข้อสอบ 800 ข้อ

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • อธิบายและสรุปประเด็นการจัดการและการควบคุมการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟตามที่กฎหมายกำหนดอย่างละเอียด
  • สอนเนื้อหา และติวเข้มแนวข้อสอบ 800 ข้อ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่จัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ
  • อธิบายถึงปัญหาข้อจำกัดต่างๆ และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่อง การจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายและวัตถุไวไฟ   จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่เคยตรวจประเมินภายนอกให้องค์กร มากกว่า 500 องค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

                สำหรับองค์กรที่ครอบครองสารเคมี วัตถุอันตราย และวัตถุไวไฟ และหรือ

                1. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป

                2. ผู้มีไว้ในครอบวัตถุอันที่มีพื้นการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป

                3. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (มีเพียงแค่ 1 ภาชนะ บรรจุ ก็เข้าข่ายหากมีไว้เพื่อกระบวนการผลิต)

  

ระยะเวลาอบรม  วันละ 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น. (รวม 2 วัน)

Course Outline

วันที่ 1

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน และ รับเอกสาร

09.00 – 10.15 น.                 - คำจำกัดความ

                                            - แนวข้อสอบ

                                            - สถานที่เก็บรักษา

                                            - แนวข้อสอบ

 

10.15 – 10.30 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 – 12.00 น.                  - การจำแนกและการติดฉลากสารเคมี วัตถุอันตราย

                                                 1. แบ่งตามการขนส่ง UN Transportation

                                                 2. แบ่งตามสถานที่ทำงาน ตามระบบ GHS (ความเป็นอันตรายของสารเคมีด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม)

                                                 3.แบ่งตามการจัดเก็บ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) (บรรจุภัณฑ์ ประเภทวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ)

                                               - แนวข้อสอบ

 

12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.30 น.                       - การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา

                                                 - แนวข้อสอบ

 

14.30 – 14.45 น.                       พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 16.00 น.                        - การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

                                                   - แนวข้อสอบ

 

วันที่   

09.00 – 10.15 น.                         - ข้อกำหนดพิเศษ

                                                     - แนวข้อสอบ

 

10.15 - 10.30 น.                         พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.                          - มาตรการป้องกัน

                                                    - แนวข้อสอบ

 

12.00 – 13.00 น.                        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.                           - การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

                                                      - แนวข้อสอบ

                                                      - หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                                       - แนวข้อสอบ

 

14.30 – 14.45 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 16.00 น.                             - เอกสารคู่มือความปลอดภัย (SDS)

                                                        - แนวข้อสอบ 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก              ราคา 9,000 บาท VAT 7% = 630 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 270 บาท    ชำระทั้งสิ้น 9,360 บาท

(  ) ราคาปกติ          ราคา 10,000 บาท VAT 7% = 700 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 300 บาท  ชำระทั้งสิ้น 10,400 บาท

  • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน          
  • กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%
  • สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927  บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114  ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

**กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม **  

 

สมัครอบรมคลิก