CH004 เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets)

หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมีอันตราย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 และเทคนิคการจัดทำฉลากสารเคมีอันตรายตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด 

Safety Data Sheets and Chemical Label

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • กฎหมาที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
 • ฉลากสารเคมีอันตราย
 • เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
 • บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (ตามแบบ สอ.1)
 • ความเป็นอันตราย
 • รูปสัญลักษณ์
 • มาตรการปฐมพยาบาล
 • มาตรการผจญเพลิง
 • ประเภทของเชื้อเพลิง
 • ประเภทของสารเคมีที่ใช้
 • การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
 • ข้อมูลด้านพิษวิทยา
 • ความเป็นพิษเฉียบพลันตามระบบ GHS
 • ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
 • ป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย       

 

แถมฟรี

 1. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย สามารถนำไปใช้ได้ทันที
 2. แบบฟอร์มการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย ตามที่กฎหมายกำหนด (6 หัวข้อ) สามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

กลุ่มเป้าหมาย

         เจ้าหน้าที่ จป. / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่คลังจัดเก็บสารเคมีอันตราย / หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย และผู้สนใจอื่นๆ

ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.   

 Course outline

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน/ รับเอกสาร

09.00-10.15 น.              กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

                                       วิธีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย

                                               1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่าย

                                               2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย

                                               3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

                                               4. มาตรการปฐมพยาบาล

                                               5. มาตรการผจญเพลิง

 

10.00-10.15 น.                พักรับประทานอาหารว่าง   

 

10.15-12.00 น.                 วิธีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย(ต่อ)

                                                6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รด รั่วไหลของสาร

                                                7. การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา

                                                8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

                                                9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

                                                10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

 

12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.                   วิธีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามแบบฟอร์ม สอ.1 ของสารเคมีอันตราย(ต่อ)

                                                11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

                                                12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

                                                13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

                                                14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

                                                15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

                                                16. ข้อมูลอื่นๆ

 

 14.30-14.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง 

 14.45-16.00 น.                   วิธีการจัดทำฉลากสารเคมีอันตราย 6 หัวข้อ

                                               1.ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

                                               2.ชื่อสารเคมีอันตราย (hazardous substances)

                                               3.รูปสัญลักษณ์ (pictograms)

                                               4.คำสัญญาณ (signal words)

                                               5.ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements)

                                               6.ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย (precautionary statements)

                                             Work shop ในการจัดทำ สอ.1 และฉลากสารเคมีอันตราย (เพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เข้าอบรม)

..................................................................................................................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

 

 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน           
 • กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%
 • สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

**กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม **

 

สมัครอบรม คลิก