CH003 การจำแนกการจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย

หลักสูตร : การจำแนกการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามแนวทางของกรมโรงงาน

Hazardous Substance Classification for storage in Compliance with Department of Industrial Works

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บ
 • ข้อมูลความปลอดภัย
 • วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย
 • กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
 • บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 • วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
 • วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน
 • วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง
 • การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

 

กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผู้ดำเนินการใช้และการจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ สโตร์แวร์เฮ้าส์ เจ้าหน้าที่ขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย

 

ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

Course outline

 

08.30 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 10.15 น.                     การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บ

                                                เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

                                               -  ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย

                                               -  การชี้บ่งความเป็นอันตราย

                                               -  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

                                               -  มาตรการปฐมพยาบาล

                                               -  มาตรการผจญเพลิง

                                               -  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

                                               -  การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา

                                               -  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

                                               -  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

                                               -  ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

                                               -  ข้อมูลด้านพิษวิทยา

                                               -  ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

                                               -  ข้อพิจารณาในการกำจัด

                                               -  ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

                                               -  ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

                                               -  ข้อมูลอื่น ๆ

 

10.15 10.30 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 12.00 น.              วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย

                                             - การจัดเก็บวัตถุอันตราย

                                             - ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

                                             - ขั้นตอนการเก็บรักษา

                                             - การจัดเก็บสารปริมาณน้อยในสถานที่เก็บรักษา

                                             - การเก็บรักษานอกอาคาร

                                             - ข้อกำหนดพิเศษสำหรับก๊าซ

                                             - ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสารไวไฟ (3A และ 5.2)

                                       กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

                                             - บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในองค์กร

                                       บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                             - การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                       วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

                                             - อุปกรณ์เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

                                             - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 

12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30น.             วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซ้อมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน

                                             - แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

                                             - ความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนฉุกเฉิน

                                             - การป้องกันสารเคมีรั่วไหล

                                             - สถานที่จัดเก็บ

                                             - การปฏิบัติงานกับสารเคมีทั่วไป

                                             - การจัดเตรียม/ ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับภาวะฉุกเฉิน

                                             - แผนการตอบโต้เหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล

                                             - แผนปฏิบัติหลังเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล

                                       วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิง

                                             -  อุปกรณ์ดับเพลิง

                                             -  ประเภทของเพลิง

                                             -  ประเภทของสารที่ใช้ในการดับเพลิง

                                             -  ระบบน้ำดับเพลิง

                                             -  ระบบกักเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิง

14.30 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 16.00 น.           การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหล

                                            - อุปกรณ์การจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล

                                            - การกำจัดของเสีย

                                      การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

                                            - การปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย

                                            - การฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้าง

.................................................................................................................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน           
 • กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%
 • สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

**กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม **

 

สมัครอบรม คลิก