CH001 การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

หลักสูตร : การจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย

Hazard Chemical and Hazardous Substance Management in compliance with Legal and Safety Requirements

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย
 • สารเคมีอันตราย ต่างจาก วัตถุอันตรายอย่างไร
 • การจัดเก็บวัตถุอันตราย / สารเคมี
 • เกณฑ์การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 • การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 • การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
 • การกำหนดโทษสำหรับวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การขนส่งวัตถุอันตราย

 

แจกฟรี

 1. CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
 2. ตัวอย่างเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ
 3. ตัวอย่าง ทะเบียนรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย

 

2. กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผู้ดำเนินการใช้และการจัดเก็บ เจ้าหน้าที่สโตร์แวร์เฮ้าส์

 

3. ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

4. Course outline

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสาร
09.00 - 10.00 น. 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอันตราย

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

1. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)

2. ฉลากและป้าย

            - รายละเอียดของฉลาก

            - ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายให้ปฏิบัติ

3. การคุ้มครองความปลอดภัย

           - สภาพและคุณลักษณะบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เช่น ระบบระบายอากาศ เป็นต้น

           - สถานที่และอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย เช่น ที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์กับเพลิง เป็นต้น

           - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

10.00 - 10.15 น. 

 พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น.

 4. การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย

          - สภาพและคุณลักษณะของสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

          - มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

          - การจัดเก็บสารเคมีอันตราย

          - การดำเนินการเกี่ยวกับหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย

          - การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะหรือเครื่องมืออื่น

5. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

          - การปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย

          - การฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้าง

6. การจัดการและการกำจัด

          - การทำความสะอาดหรือกำจัดสารเคมีอันตรายที่หกรั่วไหลหรือไม่ใช้แล้ว

          - การจัดการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน และไม่ต้องการใช้แล้ว

7. การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

          - การป้องกันและควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

          - การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และการส่งรายงานผลการตรวจวัด

8. การดูแลสุขภาพอนามัย

         - การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย

9. การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน        

         - การประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง

         - แผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

         - การฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตราย กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

10. การตรวจสุขภาพลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.  
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย
 • วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นวัตถุอันตราย
 • ชนิดของวัตถุอันตราย
 • วัตถุอันตรายภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • วัตถุอันตรายภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • วัตถุอันตรายภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วัตถุอันตรายภายใต้กรมวิชาการเกษตร
 • วัตถุอันตรายภายใต้กรมปศุสัตว์
 • วัตถุอันตรายภายใต้กรมประมง
 • การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย
 • เกณฑ์การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา
14.30 - 14.45 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.30 น. 

การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด กรณีสั่งซื้อในประเทศ กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ และกรณีนำผ่านจากต่างประเทศ

 • การดำเนินการ/ส่งรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, วอ./อก.7, วอ./อก.20
 • หลักเกณฑ์และระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ตามระบบ GHS (กายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)
 • การขนส่งวัตถุอันตราย และระบบ GPS
15.30-16.00 น.  

สรุปประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ( พร้อมถาม-ตอบ )

 

...........................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

 

 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน           
 • กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%
 • สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

**กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม **

 

 สมัครอบรมคลิก