หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย

Chemical, Hazardous Chemical and Hazardous Substance Storage and Safety Handling

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้ การจัดเก็บสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย
Chemical, Hazardous Chemical and Hazardous Substance Storage and Safety Handling

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·        กฎหมายสารเคมี สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
·        สารเคมีอันตราย ต่างจาก วัตถุอันตรายอย่างไร
·        การจำแนกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
·        การจำแนกตามการขนส่ง (UN)
·        การจำแนกตามพื้นที่ทำงาน และตาม GHS
·        การจำแนกตามการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
·        ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (SDS)
·        ฉลากและป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย (Label and Safety Sign)
·        การคุ้มครองความปลอดภัย
·        เวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย
·        สถานที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย หีบห่อ ภาชนะบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย
·        บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
·        การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง
·        การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
·        การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลูกจ้าง
·        การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
·        แผนฉุกเฉิน การจัดการเมื่อหกรั่วไหล และการกำจัด
 
กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายผลิต (ที่ทำงานกับสารเคมีและวัตถุอันตราย) ผู้ดำเนินการใช้และจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ สโตร์แวร์เฮ้าส์

ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00 - 16.00 น.   

Course outline

08.30 - 09.00 น.                    ลงทะเบียน/รับเอกสาร


09.00 - 10.15 น.                    การจำแนกสารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
                                               - บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
                                               - บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
                                               การจำแนกตามการขนส่ง
                                                -   UN Number
                                               การจำแนกตามพื้นที่ทำงาน และตาม GHS
                                               - สถานที่ทำงาน – EU
                                               - สถานที่ทำงาน – USA (NFPA 704)
                                               - สถานที่ทำงาน ตามระบบ GHS ฉลากสำหรับสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
                                              การจำแนกตามการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                               - ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
                                               - สารเคมีและวัตถุอันตราย 13 ประเภท

10.15 - 10.30 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.                   ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) 16 หัวข้อ

                                               1.  ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย
                                               2.  การชี้บ่งความเป็นอันตราย
                                               3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
                                               4.  มาตรการปฐมพยาบาล
                                               5.  มาตรการผจญเพลิง
                                               6.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร
                                               7.  การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งานและการเก็บรักษา
                                               8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
                                               9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
                                               10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
                                               11.  ข้อมูลด้านพิษวิทยา
                                               12.  ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
                                               13.  ข้อพิจารณาในการกำจัด
                                               14.  ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
                                               15.  ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
                                               16.  ข้อมูลอื่น ๆ
                                              ฉลากและป้ายเครื่องหมายความปลอดภัย
                                                  -     ฉลากสำหรับสารเคมีและสารเคมีอันตราย

                                                  -     ป้ายห้าม

                                                  -     ป้ายเตือน

                                                  -     ป้ายข้อมูล

                                                  -     ป้ายบังคับ

                                               การคุ้มครองความปลอดภัย

                                                  -    อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

                                                  -    อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

                                                  -     ป้ายแสดงให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

                                                เวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย

                                                 -     เวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย

 

   12.00 - 13.00 น.                      พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

   13.00 - 14.45 น.                    สถานที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหีบห่อ

                                                 ภาชนะบรรจุและการถ่ายเทสารเคมีอันตราย

                                                 -    สถานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

                                                 -    การระบายอากาศ

                                                 -   สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

                                                 -   มาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคมีอันตราย

                                                -   การดำเนินการเกี่ยวกับหีบห่อ ภาชนะบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย

                                                บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                                -   ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

                                                -   คุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะ

                                                -   หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย

                                                การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

                                               -   การปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย

14.45 - 15.00 น.                      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.                     การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

                                               -  การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย

                                               -  ความเป็นพิษเฉียบพลันตามระบบ GHS

                                               -  การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ

                                              การดูแลสุขภาพอนามัย และการตรวจสุขภาพลูกจ้าง

                                              -  การตรวจสุขภาพลูกจ้าง

                                              -  สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง

                                              -  การส่งรายงาน จผส. 1

                                             การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

                                             -  แผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

                                             -  การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

                                             แผนฉุกเฉิน การจัดการเมื่อหกรั่วไหลและการกำจัด

                                            -  การจัดการเมื่อหกรั่วไหล

                                            -  การจัดการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน

                                            -  ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน 

16.00 - 16.30 น.                      Q&A

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

-   กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน         

-   กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%

-    สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114

 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

       *** กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการในการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม***

 

สมัครอบรมคลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้