หลักสูตร : การจัดการสารเคมี สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตรายให้สอดคล้องกับกฎหมายและปลอดภัย

Hazard Chemical and Hazardous Substance Management in compliance with Legal and Safety Requirements


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย

·       วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย

·       สารเคมีอันตราย ต่างจาก วัตถุอันตรายอย่างไร

·       การจัดเก็บวัตถุอันตราย / สารเคมี

·       เกณฑ์การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

·       การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

·       การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

·       การกำหนดโทษสำหรับวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

·       การขนส่งวัตถุอันตราย

 

แจกฟรี

 CD รวบรวมกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Date Sheet 16 ข้อ
 ตัวอย่าง ทะเบียนรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย


กลุ่มเป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน ผู้ดำเนินการใช้และการจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ สโตร์แวร์เฮ้าส์

 
ระยะเวลาอบรม  หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

Course outline


08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน/ รับเอกสาร

09.00 - 10.00 น.                กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

                                            วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นสารเคมีอันตราย

                                            ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

                                                 1. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)

                                                 2. ฉลากและป้าย

                                                     1) รายละเอียดของฉลาก       

                                                     2) ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายให้ปฏิบัติ

                                                 3. การคุ้มครองความปลอดภัย

                                                     1) สภาพและคุณลักษณะบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เช่น ระบบระบายอากาศ เป็นต้น

                                                     2) สถานที่และอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย เช่น ที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์กับเพลิง เป็นต้น

                                                     3) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

10.00 - 10.15 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.00 น.                        4. การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย

                                                     1) สภาพและคุณลักษณะของสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

                                                    2) มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

                                                    3) การจัดเก็บสารเคมีอันตราย

                                                    4) การดำเนินการเกี่ยวกับหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย

                                                    5) การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะหรือเครื่องมืออื่น

                                                5. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง

                                                    1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสารเคมีอันตราย

                                                    2) การฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้าง

                                                6. การจัดการและการกำจัด

                                                    1)  การทำความสะอาดหรือกำจัดสารเคมีอันตรายที่หกรั่วไหลหรือไม่ใช้แล้ว

                                                    2)  การจัดการหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน และไม่ต้องการใช้แล้ว

                                                7. การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

                                                    1)  การป้องกันและควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

                                                    2)  การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และการส่งรายงานผลการตรวจวัด

                                                8. การดูแลสุขภาพอนามัย

                                                   1) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย

                                                9. การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน        

                                                   1) การประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง

                                                   2) แผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

                                                   3) การฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตราย กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

                                               10. การตรวจสุขภาพลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมีอันตราย

 

12.00 - 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.30 น.                   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย

                                             วิธีการตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดใดเป็นวัตถุอันตราย

                                             ชนิดของวัตถุอันตราย

                                             วัตถุอันตรายภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม

                                             วัตถุอันตรายภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                                             วัตถุอันตรายภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                             วัตถุอันตรายภายใต้กรมวิชาการเกษตร

                                             วัตถุอันตรายภายใต้กรมปศุสัตว์

                                             วัตถุอันตรายภายใต้กรมประมง

                                             การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย

                                             เกณฑ์การจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา14.30 - 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 15.30 น.                   การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด กรณีสั่งซื้อในประเทศ กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ และกรณีนำผ่านจากต่างประเทศ

                                             การดำเนินการ/ส่งรายงาน บฉ. 1,  บฉ. 2, บฉ. 3, บฉ.4, บฉ.5 บฉ.6 วอ./อก.7, วอ./อก.20

                                             หลักเกณฑ์และระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย ตามระบบ GHS (กายภาพ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

                                             การขนส่งวัตถุอันตราย และระบบ GPS

15.30 - 16.00 น.                   สรุปประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ( พร้อมถาม-ตอบ )

16.00 - 16.30 น.                  Q&A

 

............................................................................................................................................................................

อัตราค่าบริการ : 

(  ) สมาชิก             ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาท   ชําระทั้งสิ้น 3,432 บาท

(  ) ราคาปกติ         ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาท  ชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

·  กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน         กรณีไม่มีใบหัก ณ. ที่จ่าย ขอสงวนสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน ค่าอบรม+VAT 7%

·  สั่งจ่ายในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547166927 บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114

 ชื่อบ/ช : บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6  และส่งสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (Pay slip) มาที่  marketing@aimconsultant.com ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

       ** กรณีที่จะยกเลิกอบรม กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระค่าบริการในการฝึกอบรม 100% ต่อ 1 ท่านจากราคาเต็ม

 

สมัครอบรม คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้