หมวดวัตถุอันตราย
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤษภาคม 2563
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม19/05/2563
2ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2562
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม16/10/2562
3ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2561
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม11/01/2561
4ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มกราคม 2560
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม12/01/2560
5ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม19/02/2558
6ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 กันยายน 2556
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม27/09/2556
7ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2554
ประกาศใช้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม17/03/2554
8ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดการเลิกใช้ POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCBs)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 20 ตุลาคม 2551
ประกาศใช้กรมโรงงาน20/10/2551
9ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2550
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม22/11/2550
อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าปรับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มิถุนายน 2563
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม25/06/2563
2ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ตุลาคม 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม24/10/2555
3กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2552
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม13/11/2552
4ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กันยายน 2550
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม14/09/2550
5ระเบียบกรมโรงงานว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับความผิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2549
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม26/04/2549https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/OhpplRGep/DefaultData/PDF_file_icon.png?v=202012190947
การจัดเก็บวัตถุอันตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2551
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/04/2551
2ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มกราคม 2551
ประกาศใช้กรมโรงงานอุตสาหกรรม22/01/2551
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 เมษายน 2565
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม11/04/2565
2ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือใช้ในโรงงาน ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2565ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม26/01/2565
3ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตราย มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
ประกาศในราชกิจจนุเบกษา 18 เมษายน 2551
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/04/2551
4ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ประกาศในราชกิจจนุเบกษา 18 เมษายน 2551
(ยกเลิก)
ยกเลิกกระทรวงอุตสาหกรรม18/04/2551
การขนส่งวัตถุอัตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัย และอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้ง ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/02/2565
2ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสำหรับ
การนำกลับเข้ามาหรือการส่งกลับออกไป ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม11/11/2564
3ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/02/2563
4กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2559
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม31/03/2559
5ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตมี ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 สิงหาคม 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม17/08/2555
6ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มีนาคม 2550
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม08/03/2550
7ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2549
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม23/02/2549
8ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม7/11/2546
9ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2545
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม4/10/2545
การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2565
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม27/06/2565
2ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน 2565
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม25/04/2565
3ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/02/2565
4ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม02/03/2564
5ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2563
 ประกาศใช้ กระทรวงอุตสาหกรรม 28/05/2563
 6ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562
ประกาศในราชกิจานุเบกษา 28 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศใช้ กระทรวงอุตสาหกรรม28/11/2562
7ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยล์ (white oil) หรือรีไฟน์ปิโตรเลียมออยล์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบบ วอ./อก.6 ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2561
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม06/08/2561
8ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม19/02/2558
9ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม19/02/2558
10ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ธันวาคม 2557
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม24/12/2557
11ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้ง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2556
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม26/11/2556
12ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2556
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม30/09/2556
13ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุญาตการนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮไดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2556
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม30/09/2556
14ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กุมภาพันธ์ 2556
 ประกาศใช้ กระทรวงอุตสาหกรรม15/02/2556
15แก้คําผิด ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณ คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กันยายน 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม03/09/2555
16ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม31/07/2555
17กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม20/04/2555
18ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา3 เมษายน 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม03/04/2555
19ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2555
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม12/03/2555
20ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2552
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม30/09/2552
21ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้งการขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2551
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม17/10/2551
การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ต่อ)
ลำดับที่หัวข้อกฎหมายสถานะหน่วยงานวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
22ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม เข้ามาในราชอาณาจักร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2549
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม29/12/2549
23ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบวอ./อก.7) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2547
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม26/11/2547
24ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2547
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม22/10/2547
25ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ตุลาคม 2547
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/10/2547
26ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ตุลาคม 2547
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม18/10/2547
27

ประกาศกรมโรงงาน เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ตุลาคม 2546

ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม02/10/2546
28ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 พฤษภาคม 2543
ประกาศใช้กระทรวงอุตสาหกรรม08/05/2543
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้